full screen background image
Search
sobota 28 máj 2022
  • :
  • :

PHSR obce Matúškovo 2015 – 2022

Vážené dámy / Vážení páni!

Obec Matúškovo je jedným z členov občianskeho združenia Miestna akčná skupina Dudváh (ďalšími členmi združenia sú obce: Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty, Malá Mača, Mostová, Topoľnica, Váhovce, Veľká Mača a rôzne podnikateľské subjekty, aktivisti a mimovládne organizácie pôsobiace v uvedených obciach). Cieľom združenia je realizácia rozvojových projektov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov.

Vďaka tomuto združeniu sa v obci Matúškovo realizovali 2 projekty cez Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 LEADER a to Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou I. a II. etapa. Aj v novom programovom období (Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, os 4 LEADER) sa občianske združenie Miestna akčná skupina Dudváh bude uchádzať o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvoj regiónu.

Z tohto dôvodu sa v súčasnosti pripravuje Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS Dudváh (ďalej len: stratégia CLLD MAS Dudváh). Stratégia CLLD MAS Dudváh bude obsahovať rozvojové zámery obecnej samosprávy, miestnych neziskových organizácií, ako aj podnikateľov, vrátane možností financovania. Našim cieľom je, aby sa na vypracovaní rozvojového plánu zúčastnilo čo najviac organizácií, podnikateľov a občanov obce, aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe Vašich potrieb.

Zároveň aj obec Matúškovo má za cieľ v najbližšom období realizáciu rozvojových projektov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov. V rámci tohto zámeru sa, v zmysle zákona  č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, začalo vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Matúškovo 2015-2022”.

Preto aj Vás chceme touto cestou požiadať o účasť na tomto procese. Vaše návrhy a predstavy môžete odovzdať aj v rámci dotazníkového prieskumu. Sme presvedčení, že takouto cestou môžeme dosiahnuť, aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe Vašich potrieb a dotknuté organizácie, podnikatelia a občania sa môžu pripravovať na realizáciu týchto predstáv.

Prvoradým krokom pri vypracovaní stratégie je zostavenie auditu zdrojov a realizovanie dotazníkového prieskumu pre zistenie súčasnej situácie a potreby obyvateľov obce / regiónu MAS Dudváh. Vyplnené dotazníky (v prílohe tohto listu) môžete odovzdať na Obecnom úrade v Matúškove do  14. októbra 2015.

Formulár je možný stiahnuť aj elektronicky z webového sídla obce www.matuskovo.sk alebo z webového sídla www.masdudvah.sk a poslať na e-mailovú adresu masdudvah@masdudvah.sk.

Nasledujúcim krokom je určenie rozvojovej stratégie a rozvojových aktivít, ktoré budú spracované v rámci odborného stretnutia v spolupráci s občianskym združením MAS Dudváh dňa 20.10.2015 o 18.00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

S pozdravom Ing. Marta Mészárosová – starostka obce

Prílohy