full screen background image
Search
streda 10 august 2022
  • :
  • :

Škola – Škôlka

V obci sa nachádzajú dve základné školy: ZŠ Janka Matúšku 1. – 4. ročník s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ 1. – 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským. Ďalšie školské zariadenia, ktoré sa v obci nachádzajú sú: materská škola, školský klub a školská jedáleň.

Materská škola – Matúškovo
Zriaďovateľ: Obec Matúškovo 18, 925 01  Matúškovo

V školskom roku 2010/2011 je v triedach zapísaných 45 detí o ktoré sa starajú 4 kvalifikované učiteľky. Neoddeliteľnou súčasťou pracovného kolektívu sú 2 prevádzkové pracovníčky, vedúca školskej jedálne a 2 zamestnankyne školskej kuchyne. Materskú školu navštevujú detí vo veku od 2 do 7 rokov.

Trieda: Včielky – 23 detí
Osztály: Lienky  – 22 detí

Materská škola:
-zabezpečuje pre deti nadštandardné aktivity:
a)výučba anglického jazyka
b)výtvarný krúžok
c)tanečný krúžok
-pravidelne organizuje divadelné predstavenia pre deti. Svoje schopnosti a talent majú možnosť  ukázať deti na vystúpeniach pre rodičov a verejnosť.
-neustále rozvíja nové formy spolupráce s rodičmi, organizuje spoločné stretnutia a besiedky.
-má rozvinutú spoluprácu zo Základnou školou J. Matúšku s vyučovacím jazykom slovenským, Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským  a s miestnou knižnicou v Matúškove
-v materskej škole kolektív učiteliek venuje pozornosť interiéru, ktorý svojou estetickou výzdobou podľa ročných období vytvára priaznivú atmosféru

Kontakt na nás:
– tel. číslo: 031/782 65 77

Všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom patrí úcta a vďaka.

Zápis do škôl 2011/2012
Riaditeľstvo ZŠ s VJM a výchovným jazykom slovenským a maďarským v Matúškove oznamuje váženým rodičom, že v dňoch od 2. do 9. marca 2011  sa bude konať zápis detí do materských škôl na školský rok 2011/2012.
Zápis môžete uskutočniť denne od 7,00 do 16,00 v materskej škôlke.

Viac info na Facebookovej stránky škôlky: www.facebook.com/pages/OZ-V%C4%8Dielky-a-Lienky/158663520917712